ครูปราโมทย์

ขอแสดงความยินดีกับสาขางานยานยนต์ ที่ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ งานจักรยานยนต์ไฟฟ้า (สาธิต)  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง