ข้อมูลครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ตามสาขางาน
 ลำดับที่  สาขางาน  รายการครุภัณฑ์
 1 ยานยนต์   download
 2 ไฟฟ้ากำลัง   download
 3 อิเล็กทรอนิกส์ download
 4 เครื่องมือกล  download
 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  download
 6 การบัญชี  download
 7
          
การตลาด

 download

 
รายการครุภัณฑ์ฝ่ายงานต่างๆ
 ลำดับที่  ฝ่ายงาน  รายการครุภัณฑ์
 1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร  download
 2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  download
 3 ฝ่ายวิชาการ  download
 4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  download