ข้อมูลครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ตามสาขางาน
 ลำดับที่ สาขางาน รายการครุภัณฑ์
 1ยานยนต์  download
 2ไฟฟ้ากำลัง  download
 3อิเล็กทรอนิกส์download
 4เครื่องมือกล download
 5คอมพิวเตอร์ธุรกิจ download
 6การบัญชี download
 7การตลาด download
 
รายการครุภัณฑ์ฝ่ายงานต่างๆ
 ลำดับที่ ฝ่ายงาน รายการครุภัณฑ์
 1งานการเงิน download
 2งานพัสดุ download
 3งานบัญชี download
 4งานอาคารสถานที่ download