ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
            ” จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาคุณธรรม ภายในปี 2563 “
 
พันธกิจ (Mission)
            1. ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาในการแข่งขัน
            2. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
            3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การติดตาม ประเมินผล การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพด้วยเทคโนโลยีในการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
            4. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในระบบนอกระบบ ตามอัธยาศัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาททาง สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
            5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนาไป พัฒนาจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            6. สนองนโยบายและการปฎิรูประบบราชการ 
            7. ออกให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน 
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา
” ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมวินัย  ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม “
                    ฝีมือเยี่ยม หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะฝีมือและมี ความชานาญ ในการทางานอาชีพ โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือ “ฝีมือเยี่ยม” 
                    เปี่ยมวินัย หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของ ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลา การรู้จักเสียสละ มีคุณภาพของชีวิต จิตใจเข้มแข็ง มุมานะ อดทน โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือ “เปี่ยมวินัย” 
                    ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ได้รับการเรียนรู้ตลอด ชีวิต โดยศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือ “ใฝ่เรียนรู้”
                    คู่คุณธรรม หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจริยธรรม ความดี มี น้าใจงดงามในชีวิต เป็นผู้มีจิตใจสูง มีคุณภาพแห่งชีวิต ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริตและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยสร้างสิ่งงดงามในการงานและใน การอาชีพ และในชีวิตโดยมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือ “คู่คุณธรรม”
 
อัตลักษณ์
            ” มีจิตอาสา  นำพานวัตกรรม สร้างสรรค์สังคม “
 
เอกลักษณ์
            ” บริการวิชาชีพเพื่อชุมชน “
 
สีประจำวิทยาลัยฯ
            สี ม่วง-ทอง
 
พระประจำวิทยาลัยฯ
            พระพุทธโคดม  รามัญอมรมิตร
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
            ต้นกล้วยไม้
 

สภาพสถานะและที่ตั้ง

            คำว่า “บ้านแพ้ว” เป็นชื่อของอำเภอ อำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นอำเภอที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว  ได้ก่อตั้งขึ้นจึงได้ตั้งชื่อสถานศึกษาว่า  “วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว”  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
            ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 สถานที่ตั้งอยู่ติดกับวัดเจ็ดริ้ว  ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ มีเนื้อที่ 40 ไร่ โดยเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดเจ็ดริ้ว โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี 
 
ลักษณะของพื้นที่
            เป็นพื้นที่ราบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ด้านหน้าวิทยาลัยฯ มีคูคลองระบายน้ำและติดถนน  ส่วนด้านหลังติดคลองส่งน้ำ  ปัจจุบันได้จัดทำรั้วกันเขตพื้นที่วิทยาลัยฯ
                    – ทิศเหนือ            ติดกับคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน
                    – ทิศใต้               ติดกับถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่
                    – ทิศตะวันออก      ติดกับวัดเจ็ดริ้ว  
                    – ทิศตะวันตก        ติดกับโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
 
การริเริ่มและก่อตั้ง    
                วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่ นายเจี่ย ก๊กผล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว(พระมหา สมยาฐานทตโต) นายวิลาศ สุริวงศ์ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาคร  นายสมจิตร  กลับบ้านเกาะ  สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาคร  นายไพศาล ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว คณะกรรมการวัดเจ็ดริ้ว คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว และมวลสมาชิกในอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด
 
 
สภาพชุมชน
            ประชาชนในเขตตำบลเจ็ดริ้ว ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ สภาพชุมชนทั่วไปทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เช่น สวนองุ่น มะม่วง ชมพู่ มะนาว ฝรั่ง ลำใย แก้วมังกร มะพร้าวและสวนกล้วยไม้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่การเกษตรที่เขียวชอุ่มทั้งสองข้างทาง