ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

               “ จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี ได้มาตรฐานสากลทางการศึกษา สร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในปี ๒๕๖๘ ”

พันธกิจ (Mission)

               ๑. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน การสอนร่วมกับสถาน ประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐ และเอกชน

               ๒. ส่งเสริมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ

              ๔. บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

               ๕. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

              ๖. พัฒนาผู้เรียนทุกหลักสูตรให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้สื่อที่ทันสมัย

               ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

               ๘. พัฒนาประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

               ๙. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

               ๑๐. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนด้วยจิตอาสา

              ๑๑. ยกระดับความร่วมมือกับชุมชน องค์กรต่าง ๆ และสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

               ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

               ๑๓. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ๑๔. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพิเพียง

               ๑๕. พัฒนาการจัดเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

               ” ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมวินัย  ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม “

              ฝีมือเยี่ยม หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะฝีมือและมี ความชานาญ ในการทางานอาชีพ โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือ “ฝีมือเยี่ยม” 

               เปี่ยมวินัย หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของ ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลาการรู้จักเสียสละ มีคุณภาพของชีวิต จิตใจเข้มแข็ง มุมานะ อดทน โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือ “เปี่ยมวินัย” 

               ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ได้รับการเรียนรู้ตลอด ชีวิต โดยศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือ “ใฝ่เรียนรู้”

               คู่คุณธรรม หมายถึง กระบวนการฝึกฝนอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจริยธรรม ความดี มี น้าใจงดงามในชีวิต เป็นผู้มีจิตใจสูง มีคุณภาพแห่งชีวิต ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริตและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยสร้างสิ่งงดงามในการงานและใน การอาชีพ และในชีวิต โดยมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือ “คู่คุณธรรม”

อัตลักษณ์

               ” มีจิตอาสา  นำพานวัตกรรม สร้างสรรค์สังคม “

เอกลักษณ์

                    “บริการวิชาชีพเพื่อชุมชน “

สีประจำวิทยาลัยฯ

                 สี ม่วง-ทอง

พระประจำวิทยาลัยฯ

               พระพุทธโคดม  รามัญอมรมิตร

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

                ต้นกล้วยไม้

สภาพสถานะและที่ตั้ง

                คำว่า “บ้านแพ้ว” เป็นชื่อของอำเภอ อำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นอำเภอที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ก่อตั้งขึ้น จึงได้ตั้งชื่อสถาน ศึกษาว่า  “วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว”  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540 สถานที่ตั้งอยู่ติดกับวัดเจ็ดริ้ว  ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ มีเนื้อที่ 40 ไร่ โดยเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดเจ็ดริ้ว โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ลักษณะของพื้นที่

               เป็นพื้นที่ราบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ด้านหน้าวิทยาลัยฯ มีคูคลองระบายน้ำและติดถนน  ส่วนด้านหลังติดคลองส่งน้ำ  ปัจจุบันได้จัดทำรั้วกัน เขตพื้นที่วิทยาลัยฯ

              – ทิศเหนือ          ติดกับคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน

              – ทิศใต้               ติดกับถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่

              – ทิศตะวันออก     ติดกับวัดเจ็ดริ้ว     

              – ทิศตะวันตก       ติดกับโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

การริเริ่มและก่อตั้ง

                 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่ นายเจี่ย ก๊กผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว(พระมหา สมยาฐานทตโต) นายวิลาศ สุริวงศ์ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาคร นายสมจิตร  กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาคร  นายไพศาล ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว คณะกรรมการ วัดเจ็ดริ้ว คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว และมวลสมาชิกในอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด

สภาพชุมชน

               ประชาชนในเขตตำบลเจ็ดริ้ว ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ สภาพชุมชนทั่วไปทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เช่น สวนองุ่น มะม่วง ชมพู่ มะนาว ฝรั่ง ลำใย แก้วมังกร มะพร้าวและสวนกล้วยไม้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่การเกษตรที่เขียวชอุ่มทั้งสองข้างทาง