ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1. หลักสูตรในระบบปกติ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)   รวมทั้งสิ้น  
 ระดับ ปวช.ระดับ ปวส.  ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ปีที่ 1       ปีที่ 2     ปีที่ 3     รวม       ปีที่ 1     ปีที่ 2     รวม      ปีที่ 1  ปีที่ 2       รวม   
 สาขาวิชา/งานยานยนต์                     503933122101424146
 สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง3721187692029105
 สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 1324114815112674
 รวม1008462246344579325
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวมปีที่ 1  ปีที่ 2 รวมปีที่ 1  ปีที่ 2รวม  รวมทั้งสิ้น  
 สาขาวิชา/งานการบัญชี 26252778251328106
 สาขาวิชา/งานการตลาด1946291061645
 สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ332217721192092
 รวม785150179462864243
 รวมทั้งหมด1781351124258073143568
 
2 หลักสูตรระบบทวิภาคี
ประเภทวิชา/สาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)   รวมทั้งสิ้น  
 ระดับ ปวช.ระดับ ปวส.  ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ปีที่ 1       ปีที่ 2     ปีที่ 3     รวม       ปีที่ 1     ปีที่ 2     รวม      ปีที่ 1  ปีที่ 2       รวม   
 สาขาวิชา/งานยานยนต์  (ทวิภาคี)      229114242
 สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)1311832101042
 รวม252019641010 74