ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา


1.หลักสูตรในระบบปกติ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 )
สาขางาน ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
ยานยนต์ ปวช.1/1 20 0 20
ปวช.1/2 15 1 16
ยานยนต์ ทวิภาคี ปวช.1 12 5 17
เครื่องมือกล ทวิภาคี ปวช.1 12 0 12
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/1 17 4 21
ปวช.1/2 20 2 22
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 11 3 14
การบัญชี ปวช.1 0 13 13
การตลาด ปวช.1 0 14 14
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 15 13 28
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวช.ปี 1 122 55 177
สาขางาน ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
ยานยนต์ ปวช.2/1 22 0 22
ปวช.2/2 21 0 21
ยานยนต์ ทวิภาคี ปวช.2 13 0 13
เครื่องมือกล ทวิภาคี ปวช.2 8 0 8
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2/1 18 0 18
ปวช.2/2 13 3 16
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 8 1 9
การบัญชี ปวช.2 9 15 24
การตลาด ปวช.2 3 15 18
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 19 11 30
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวช.ปี 2 134 45 179
สาขางาน ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
ยานยนต์ ปวช.3/1 18 0 18
ปวช.3/2 14 0 14
ยานยนต์ ทวิภาคี ปวช.3 8 0 8
เครื่องมือกล ทวิภาคี ปวช.3 6 4 10
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 19 0 19
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 19 4 2
การบัญชี ปวช.3 1 24 25
การตลาด ปวช.3 1 4 5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 7 15 22
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวช.ปี 3 93 51 144
สาขางาน ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 14 0 14
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.1 12 2 14
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 5 2 7
วิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทวิภาคี ปวส.1 22 0 22
การบัญชี ปวส.1 0 1 18
การตลาด ทวิภาคี ปวส.1 1 6 7
ธุรกิจดิจิทัล ปวส.1 4 7 11
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวส.ปี 1 60 33 93
สาขางาน ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 9 0 9
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 8 0 8
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.2 9 4 13
การบัญชี ปวส.2 0 23 23
การตลาด ทวิภาคี ปวส.2 1 8 9
ธุรกิจดิจิทัล ปวส.2 2 9 11
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวส.ปี 2 29 44 73
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวช. 349 151 500
รวมนักเรียน นักศึกษา ปวส. 89 77 166
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 438 228 666

 

2. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
สาขางาน
รุ่น
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
32
2
0
2
บัญชี
32
0
1
1
การตลาด
32
1
1
2
รวมนักศึกษา
3
2
5
ไฟฟ้ากำลัง
33
5
0
5
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
33
4
0
4
บัญชี
33
1
4
5
การตลาด
33
1
4
5
รวมนักศึกษา
11
8
19
ไฟฟ้ากำลัง
34
2
0
2
การตลาด
34
1
0
1
รวมนักศึกษา
3
0
3
ไฟฟ้ากำลัง
35
4
0
4
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
35
2
0
2
การตลาด
35
3
0
3
รวมนักศึกษา
9
0
9
รวมนักศึกษา ปวส. ทั้งหมด
26
10
36

 

3. หลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2565

ที่
โรงเรียน ชื่อวิชา
จำนวนชั่วโมง
จำนวน(คน)
1
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) การขายสินค้าออนไลน์
40
26
2
โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง การขายสินค้าออนไลน์
60
26
3
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์ การขายสินค้าออนไลน์
40
39
งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
40
27
4
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมถ์ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมองกลฝังตัว
75
16
เขียนแบบเทคนิค
75
16
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
75
18
สมาร์ทฟาร์ม
75
19
5
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) เขียนแบบเทคนิค
75
20
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
75
24
รวม
630
229

 

4. ฝึกอบรม 108 อาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565

ที่
โรงเรียน ชื่อวิชา
จำนวน(คน)
1
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมถ์ แหนมซี่โครงหมู
55
ขนมไทยบ้านเรา
55
ลูกชุบแฟนซี
55
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
65
สบู่กระดาษ
65
น้ำยาล้างจาน
65
2
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
41
แซนวิชอาหารว่างสร้างรายได้
41
สลัดโรลน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
41
ขนมต้ม 7 สี
41
ซอฟต์คุกกี้
41
การเพ้นท์แก้ว
41
ทองม้วนสด
41
แหนมซี่โครงหมู
41
เหรียญโปรยทาน (อย่างง่าย)
41
ผ้ามัดย้อม
41
กระเช้าจากทางมะพร้าว
41
กระเช้าจากทางมะพร้าว 1
41
รวม
852

5. หลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2565

ที่

โรงเรียน

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

จำนวน(คน)

1
ร.ร.วัดหลักสี่พิพักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์ การขายสินค้าออนไลน์
40
27
งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
75
16
งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น
75
25
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
75
26
สมาร์ทฟาร์ม
75
14
2
ร.ร.วัดคลองตันราษฎร์บำรุง การขายสินค้าออนไลน์
40
25
3
ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop
40
35
งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
40
20
4
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 สมาร์ทฟาร์มในระบบ IOT
75
19
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
75
17
เทคนิคการบำรุงรักษาเบื้องต้น
75
21
5
ร.ร.วัดเจ็ดริ้ว งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
75
26

รวม

760

291