ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1. หลักสูตรในระบบปกติ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขาวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2564)    รวมทั้งสิ้น  
 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.                        
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ปีที่ 1        ปีที่ 2      ปีที่ 3      รวม        ปีที่ 1      ปีที่ 2      รวม       ปีที่ 1   ปีที่ 2        รวม   
 สาขาวิชา/ยานยนต์                      47 39 32 118 9 14 23 141
 สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง 31 21 15 67 8 18 26 93
 สาขาวิชา/อิเล็กทรอนิกส์  8 20 9 37 9 10 19 56
 รวม 86 80 56 222 26 42 68 290
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  รวม ปีที่ 1   ปีที่ 2  รวม ปีที่ 1   ปีที่ 2 รวม   รวมทั้งสิ้น  
 สาขาวิชา/การบัญชี  25 25 27 77 24 13 37 114
 สาขาวิชา/การตลาด 19 5 6 30 9 6 15 45
 สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 22 17 70 11 9 20 90
 รวม 117 102 73 177 44 28 72 249
 รวมทั้งหมด 203 182 129 399 70 70 140 539
 
2. หลักสูตรระบบทวิภาคี
ประเภทวิชา/สาขาวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564)    รวมทั้งสิ้น  
 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.   ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ปีที่ 1        ปีที่ 2      ปีที่ 3      รวม        ปีที่ 1      ปีที่ 2      รวม       ปีที่ 1   ปีที่ 2        รวม   
 สาขาวิชา/ยานยนต์  (ทวิภาคี)       17 8 11 36 36
 สาขาวิชา/เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 12 10 8 30 30
 รวม 29 18 19 66 66 

 3. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา  ภาคเรียนที่ 2/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564)    รวมทั้งสิ้น  
  ระดับ ปวส.   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/พาณิชยกรรม  รุ่น 31       รุ่น 32    รุ่น 33     รุ่น 34       รวม        
 สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง      5 2 7 7
 สาขาวิชา/เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2 4 6 6
 สาขาวิชา/การบัญชี         
สาขาวิชา/การตลาด 
รวม      
10

10
1
2
5

5
5
19

1
3
16
8
37

16
8
37