ข้อมูลบุคลากร
Untitled Document
อัตรากำลังคนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   มีบุคลากรทั้งหมด    53   คน
ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
จำนวน(คน)
 ข้าราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา
3
  ข้าราชการครู 
14
ลูกจ้างประจำ ทั่วไป/สนับสนุน
1
พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน
11
ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน 
9
  ทั่วไป/สนับสนุน
16
รวม
53

 

ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา นายจรูญ อินไข ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
  นายอภิชัย คล้ำปลอด ปริญญาตรี / ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
  นายอุเทน พร้อมมูล ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ข้าราชการ
นายสะอ้าน หรั่งช้าง ปริญญาโท / กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา ครูผู้สอน
  นายปราโมทย์ ขอเหล็ก ปริญญาโท / คอ.ม.ไฟฟ้า ครูผู้สอน
  นายอำนาจ ร้อยอำแพง ปริญญาโท / คอ.ม.เครื่องกล ครูผู้สอน
  นางสาววาสนา ภัทรรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี / คบ.ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน
  นางสาววิภาวดี ชัยเกษตรไพรบูลย์

ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป (บัญชี)

ปริญญาโท / คษ.ม.บริหารการศึกษา

ครูผู้สอน
  นางสาวธิดารัตน์ สุมโน ปริญญาตรี / วท.บ.สถิติ ครูผู้สอน
  นายนเรน รัตนพิทักษ์ ปริญญาตรี / ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
  นางสาวภัสนัน ยุบรัมย์ ปริญญาตรี / ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
  นายศักรินทร์ สุวรรณบริบูรณ์ ปริญญาตรีค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
  นายณัฐพงษ์ ธนวรรณพงศ์ ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต ครูผู้สอน
  นางสาวสุภิตา หมั่นการ ปริญญาตรี / มธ.บ บริหารธุรกิจ ครูผู้สอน
  นายชวกร ศรีวิเชียร ปริญญาตรี / ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครูผู้สอน
  นางสาวน้ำทิพย์ ทุมมี ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต ครูผู้สอน
  นายรัชพล นวยนต์กิจเจริญ ปริญญาตรี/ ศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ครูผู้สอน
ลูกจ้างประจำ
นายเสนห์  พึ่งบ้านเกาะ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พนักงานราชการ
นางสาวบุปผา  โฉมศรี ปริญญาตรี / คบ.สังคมศึกษา ครูผู้สอน
   นายกลั่นณรงค์ เอกนุ่ม  ปริญญาตรี / วท.บ.พลศึกษา ครูผู้สอน
  นางอรอุมา วิเศษศรี ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป ครูผู้สอน
  นางสาวฐิติกาญจน์  ลีประเสริฐ  ปริญญาตรี / บธ.บ การบัญชี ครูผู้สอน
  นายพงษ์เทพ  อินทรทวี ปริญญาตรี / คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูผู้สอน
   นายก่อพงศ์  ไวยานิกรณ์  ปริญญาตรี / อศ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตฯ ครูผู้สอน
  นายเด่นพงษ์  ศิริเมืองจันทร์ ปริญญาตรี / คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูผู้สอน
  นายกิตตินันท์  ศรีตะวัน ปทส. / เครื่องกล ครูผู้สอน
  นายบัญชา สถาปิตานนท์ ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล ครูผู้สอน
  นายอภิรักษ์  หงษ์ทอง ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล ครูผู้สอน
  นายชวัลณัฐ   แจ่มจำรัส

ปริญญาตรี/ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาโท/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า    

ครูผู้สอน
ครูพิเศษสอน
 นางสาวภาวิณี จันทร์เอียด ปริญญาตรี / บธ.บ การจัดการทั่วไป ครูผู้สอน
   นางสาวจารุณี   มะขามป้อม ปริญญาตรี / วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอน
  นายวิรัช จันทราช  ปริญญาตรี / วศ.บ.อุตสาหกรรม ครูผู้สอน
  นางสาวอริศรา แก้วอรุณ ปริญญาตรี / การตลาด ครูผู้สอน
  นายธนพนธ์ สวนดอกไม้ ปริญญาตรี / ทล.บ.เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ครูผู้สอน
  นางสาววิพาวรรณ สุขเกษม  ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต ครูผู้สอน
  นางสาวศศิรดา สัยนิยม  ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต ครูผู้สอน
  นางสาววิสาริณี  กาญจนศิร ปริญญาตรี/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
  ินางสาวภิราพร ศิริปรุ ปริญญาตรี/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
เจ้าหน้าที่
นางสาวปาริฉัตร กนกศักดิ์ ปวส./การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวดลยา โพธิ์จีน ปริญญาตรี / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวศิริมา พุกผล ปริญญาตรี/นิเทศศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
   นางสาววีระญา ร้อยอำแพง ปริญญาตรี / บริหารทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาววาสนา  พรมมาศร  ปริญญาตรี / สาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
   นางสาวปภาภัทร  ไข่เอื่ยม ปริญญาตรี / การจัดการทั่วไป สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
   นางสาวมาลี ฝักกาล ปวส. / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวอารีญา  ภูงามตา ปวส. /การจัดการสำนักงาน สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นายพีรพล   เทพเทียน ปวส./เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวณัฐชานนท์ รุ่งโรจน์บุตรดี ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวอรอุมา ร้อยอำแพง ปวส.การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวชญานินทร์ วรรณรังษี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นักการภารโรง
นายปราณี จีนสมุทร ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นายชูชาติ ดำรงค์กุล ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นายสุชาติ  โตกราน ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
  นางสาวสายใจ  บุญเรียง ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป