ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังคนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   มีบุคลากรทั้งหมด    55   คน

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน(คน) รวม(คน)

 

  ข้าราชการ     
 ผู้บริหารสถานศึกษา 213
ข้าราชการครู  11
 ข้าราชการพลเรือน –
  ลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่สอน – 1
 ทั่วไป/สนับสนุน 1
  พนักงานราชการทำหน้าที่สอน  1111 
  ทั่วไป/สนับสนุน –
  ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน  1030
  ทั่วไป/สนับสนุน 20
 
ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา         54    คน
 วุฒิการศึกษา ครูผู้สอน(คน)เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน(คน) รวม
 ต่ำกว่า ม.6–  5 5
 ปวช./ม.6–  4 4
 ปวส./อนุปริญญาตรี–  7 7
 ปริญญาตรี 24 8 32
 ปริญญาโท  7 – 7
 ปริญญาเอก  – – –
 รวม 31 24 55
             
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว   จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
 แหล่งเงินที่จ้างครูผู้สอน(คน) เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน(คน)  รวม
  จ้างด้วยงบบุคลากร 28– 28 
  จ้างด้วยงบดำเนินงาน –– – 
  จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 1018 28 
  จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) –– – 
  จ้างด้วยเงินอื่นๆ 1
 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่
   ผู้บริหารสถานศึกษา นายจรูญ                   อินไข  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 นายเชษฐ์นรินทร์        จุ่นเกตุ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 ว่าง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

          ข้าราชการ

 นายสะอ้าน                หรั่งช้าง ปริญญาโท / กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา ครูผู้สอน
 นายปราโมทย์            ขอเหล็ก ปริญญาโท / คอ.ม.ไฟฟ้า ครูผู้สอน
 นายอำนาจ                ร้อยอำแพง ปริญญาโท / คอ.ม.เครื่องกล ครูผู้สอน
 นางสาววาสนา           คงพุกา ปริญญาตรี / บธ.บ การบัญชี ครูผู้สอน
 นางสาววาสนา           ภัทรรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี / คบ.ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน
 นางสาววิภาวดี           ชัยเกษตรไพบูลย์ ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป(บัญชี) ครูผู้สอน
 นางสาวธิดารัตน์         สุมโน ปริญญาตรี / วท.บ.สถิติ ครูผู้สอน
นางสาวมธุกร             เตชะวัฒนาพร ครูผู้สอน  ปริญญาตรี / บธ.บ การบริหารธูรกิจครูผู้สอน
นายนเรน  รัตนพิทักษ์ ครูผู้สอน
นางสาวภัสนัน  ยุบรัมย์ ครูผู้สอน
 ว่างว่างว่าง
       ลูกจ้างประจำ นายเสนห์                  พึ่งบ้านเกาะ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

      พนักงานราชการ

 นางสาวบุปผา            โฉมศรี ปริญญาตรี / คบ.สังคมศึกษา ครูผู้สอน
 นายกลั่นณรงค์           เอกนุ่ม ปริญญาตรี / วท.บ.พลศึกษา ครูผู้สอน
 นางอรอุมา                 วิเศษศรี ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป ครูผู้สอน
 นางสาวระติพร           ลีประเสริฐ ปริญญาตรี / บธ.บ การบัญชี ครูผู้สอน
 นายพงษ์เทพ             อินทรทวี ปริญญาตรี / คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูผู้สอน
 นายก่อพงศ์               ไวยานิกรณ์ ปริญญาตรี / อศ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตฯ 
นายเด่นพงษ์              ศิริเมืองจันทร์ปริญญาตรี / คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูผู้สอน
นายกิตตินันท์             ศรีตะวันปทส. / เครื่องกล ครูผู้สอน
นายบัญชา                 สถาปิตานนท์ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล ครูผู้สอน
นายอภิรักษ์               หงษ์ทองปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล ครูผู้สอน
นายชวัลณัฐ            แจ่มจำรัส  ครูผู้สอน

       ลูกจ้างชั่วคราว

 นางสาวจารุณี            มะขามป้อม ปริญญาตรี / วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอน
 นางสาวภาวิณี           จันทร์เอียด ปริญญาตรี / บธ.บ การจัดการทั่วไป ครูผู้สอน
 นายปิยะพันธิ์             นารถเมธี ปริญญาตรี / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครูผู้สอน
นายวิรัช                     จันทราช ปริญญาตรี / วศ.บ.อุตสาหการครูผู้สอน
นางสาวพิชญาภา        น้ำดอกไม้ปริญญาตรี / ค.บ.วิทยาศาสตร์ครูผู้สอน
นายนิรินทร์                 ลมูลศิลป์ปริญญาตรี / ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน
 นางสาวจิตรา              แก้วอรุณปริญญาตรี / การตลาด ครูผู้สอน
นายชวกร  ศรีวิเชียร  ครูผู้สอน
นางสาวณัฐวดี  สืบเรือง  ครูผู้สอน
นางสาวศรีรุ้ง  ปานแก้ว  ครูผู้สอน
 นางสาวสุนิตา            ก่อกิตสุนทรสาร ปริญญาตรี / การจัดการฯ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาววิพาวรรณ        สุขเกษม ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวศิริมา              พุกผล ปริญญาตรี / นิเทศศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวนพวรรณ         ตรีสมุทร ปริญญาตรี / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวดลยา             โพธิ์จีน ปริญญาตรี / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาววาสนา            พรมมาศร ปริญญาตรี / สาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาววีระญา           ร้อยอำแพง ปริญญาตรี / บริหารทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวมาลี               ฝักกาล ปวส. / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวปภาภัทร        ไข่เอื่ยม ปวส. / การจัดการทั่วไป สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวปาริฉัตร          กนกศักดิ์ปวส. / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวนวรัตน์  จันทร์พนอรักษ์  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวศศิรดา  สัยนิยม  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวอารีญา ภูงามตา  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายปราณี                 จีนสมุทรม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายชูชาติ  ดำรงค์กุล  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายประเสริฐ              เปียสมุทรป.4 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวสายใจ            บุญเรียง ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป