ข้อมูลบุคลากร
อัตรากำลังคนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   มีบุคลากรทั้งหมด    55   คน
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
จำนวน(คน)
 ข้าราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา
3
ข้าราชการครู
13
ลูกจ้างประจำ ทั่วไป/สนับสนุน
1
พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน
11
ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน
11
ทั่วไป/สนับสนุน
16
รวม
55
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา นายจรูญ อินไข ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นายอภิชัย คล้ำปลอด ปริญญาตรี / ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นายอุเทน พร้อมมูล ปริญญาโท / ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ข้าราชการ
นายสะอ้าน หรั่งช้าง ปริญญาโท / กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา ครูผู้สอน
นายปราโมทย์ ขอเหล็ก ปริญญาโท / คอ.ม.ไฟฟ้า ครูผู้สอน
นายอำนาจ ร้อยอำแพง ปริญญาโท / คอ.ม.เครื่องกล ครูผู้สอน
นางสาววาสนา ภัทรรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี / คบ.ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน
นางสาววิภาวดี ชัยเกษตรไพรบูลย์ ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป (บัญชี) ปริญญาโท / คษ.ม.บริหารการศึกษา ครูผู้สอน
นางสาวธิดารัตน์ สุมโน ปริญญาตรี / วท.บ.สถิติ ครูผู้สอน
นายนเรน รัตนพิทักษ์ ปริญญาตรี / ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
นางสาวภัสนัน ยุบรัมย์ ปริญญาตรี / ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
นายศักรินทร์ สุวรรณบริบูรณ์ ปริญญาตรีค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
นายณัฐพงษ์ ธนวรรณพงศ์ ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต ครูผู้สอน
นางสาวสุภิตา หมั่นการ ปริญญาตรี / มธ.บ บริหารธุรกิจ ครูผู้สอน
นายชวกร ศรีวิเชียร ปริญญาตรี / ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครูผู้สอน
นายรัชพล นวยนต์กิจเจริญ ปริญญาตรี / ศล.บ.การออกแบบ ครูผู้สอน
ลูกจ้างประจำ
นายเสนห์  พึ่งบ้านเกาะ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พนักงานราชการ
นางสาวบุปผา  โฉมศรี ปริญญาตรี / คบ.สังคมศึกษา ครูผู้สอน
 นายกลั่นณรงค์ เอกนุ่ม  ปริญญาตรี / วท.บ.พลศึกษา ครูผู้สอน
นางอรอุมา วิเศษศรี ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป ครูผู้สอน
นางสาวฐิติกาญจน์  ลีประเสริฐ  ปริญญาตรี / บธ.บ การบัญชี ครูผู้สอน
นายพงษ์เทพ  อินทรทวี ปริญญาตรี / คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ครูผู้สอน
 นายก่อพงศ์  ไวยานิกรณ์  ปริญญาตรี / อศ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตฯ ครูผู้สอน
นายเด่นพงษ์  ศิริเมืองจันทร์ ปริญญาตรี / คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูผู้สอน
นายกิตตินันท์  ศรีตะวัน ปทส. / เครื่องกล ครูผู้สอน
นายบัญชา สถาปิตานนท์ ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล ครูผู้สอน
นายอภิรักษ์  หงษ์ทอง ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล ครูผู้สอน
นายชวัลณัฐ   แจ่มจำรัส ปริญญาตรี/ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูผู้สอน
ครูพิเศษสอน
 นางสาวภาวิณี จันทร์เอียด ปริญญาตรี / บธ.บ การจัดการทั่วไป ครูผู้สอน
 นางสาวจารุณี   มะขามป้อม ปริญญาตรี / วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอน
นายวิรัช จันทราช  ปริญญาตรี / วศ.บ.อุตสาหกรรม ครูผู้สอน
นางสาวอริศรา แก้วอรุณ ปริญญาตรี / การตลาด ครูผู้สอน
นายธนพนธ์ สวนดอกไม้ ปริญญาตรี / ทล.บ.เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ครูผู้สอน
นายจารุบุตร ศรีสนิท ปริญญาตรี/คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอน
นางสาวรัตน์ติการ์ ขุนล่ำ  ปริญญาตรี/ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
นางสาววิพาวรรณ สุขเกษม  ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต ครูผู้สอน
นางสาวศศิรดา สัยนิยม  ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต ครูผู้สอน
นางสาววิสาริณี  กาญจนศิริ ปริญญาตรี/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
เจ้าหน้าที่
นางสาวปาริฉัตร กนกศักดิ์ ปวส./การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวดลยา โพธิ์จีน ปริญญาตรี / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวศิริมา พุกผล ปริญญาตรี/นิเทศศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาววีระญา ร้อยอำแพง ปริญญาตรี / บริหารทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาววาสนา  พรมมาศร  ปริญญาตรี / สาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวปภาภัทร  ไข่เอื่ยม ปริญญาตรี / การจัดการทั่วไป สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวมาลี ฝักกาล ปวส. / การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวอารีญา  ภูงามตา ปวส. /การจัดการสำนักงาน สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายพีรพล   เทพเทียน ปวส./เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวณัฐชานนท์ รุ่งโรจน์บุตรดี ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวอรอุมา ร้อยอำแพง ปวส.การบัญชี สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวชญานินทร์ วรรณรังษี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นักการภารโรง
นายปราณี จีนสมุทร ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายชูชาติ ดำรงค์กุล ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายสุชาติ  โตกราน ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวสายใจ  บุญเรียง ม.6 สนับสนุน/ธุรการทั่วไป