ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังคนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   มีบุคลากรทั้งหมด    47   คน

ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่  จำนวน(คน)  รวม(คน)
  ข้าราชการ     
 ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหาร  3 11
ข้าราชการครู   8
 ข้าราชการพลเรือน  –
  ลูกจ้างประจำ  ทั่วไป/สนับสนุน 1  1
 
  พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน   11 11 
  ทั่วไป/สนับสนุน  –
  ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน  12 26
  ทั่วไป/สนับสนุน 14
 
ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา         47    คน
 วุฒิการศึกษา  ครูผู้สอน(คน) เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน(คน)  รวม
 ต่ำกว่า ม.6 – 
 ปวช./ม.6 –   5  5
 ปวส./อนุปริญญาตรี –   6 6
 ปริญญาตรี  24  5  29
 ปริญญาโท   6  –  6
 ปริญญาเอก   –  –  –
 รวม  30  16  47
             
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ตำแหน่ง  ชื่อ-นามสกุล  วุฒิการศึกษา  ปฎิบัติหน้าที่
   ผู้บริหารสถานศึกษา  นายจรูญ                   อินไข    ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 ว่าง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 ว่าง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

          ข้าราชการ

 นายสะอ้าน                หรั่งช้าง  ปริญญาโท / กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา  ครูผู้สอน
 นายปราโมทย์            ขอเหล็ก  ปริญญาโท / คอ.ม.ไฟฟ้า  ครูผู้สอน
 นายอำนาจ                ร้อยอำแพง  ปริญญาโท / คอ.ม.เครื่องกล  ครูผู้สอน
 นางสาววาสนา           ภัทรรุ่งโรจน์  ปริญญาตรี / คบ.ภาษาอังกฤษ  ครูผู้สอน
 นางสาววิภาวดี           ชัยเกษตรไพบูลย์  ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป (บัญชี)
ปริญญาโท/ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 ครูผู้สอน

 นางสาวธิดารัตน์          สุมโน  ปริญญาตรี / วท.บ.สถิติ  ครูผู้สอน
 นายนเรน                        รัตนพิทักษ์  ปริญญาตรี /ค.อ.บ.ครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ครูผู้สอน
นางสาวภัสนัน               ยุบรัมย์ ปริญญาตรี/ค.อ.บ.ครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้สอน
ว่าง                                                                     ว่าง ว่าง
ว่าง  ว่าง ว่าง
 ว่าง ว่าง ว่าง
       ลูกจ้างประจำ  นายเสนห์                  พึ่งบ้านเกาะ  ปวส.อิเล็กทรอนิกส์  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

      พนักงานราชการ

 นางสาวบุปผา            โฉมศรี  ปริญญาตรี / คบ.สังคมศึกษา  ครูผู้สอน
 นายกลั่นณรงค์           เอกนุ่ม  ปริญญาตรี / วท.บ.พลศึกษา  ครูผู้สอน
 นางอรอุมา                 วิเศษศรี  ปริญญาตรี / ศศบ.การจัดการทั่วไป  ครูผู้สอน
 นางสาวระติพร           ลีประเสริฐ  ปริญญาตรี / บธ.บ การบัญชี  ครูผู้สอน
 นายพงษ์เทพ             อินทรทวี  ปริญญาตรี / คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครูผู้สอน
 นายก่อพงศ์               ไวยานิกรณ์  ปริญญาตรี / อศ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตฯ  ครูผู้สอน
นายเด่นพงษ์              ศิริเมืองจันทร์ ปริญญาตรี / คบ.อุตสาหกรรมศิลป์  ครูผู้สอน
นายกิตตินันท์             ศรีตะวัน ปทส. / เครื่องกล  ครูผู้สอน
นายบัญชา                 สถาปิตานนท์ ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล  ครูผู้สอน
นายอภิรักษ์               หงษ์ทอง ปริญญาตรี / วศ.บ.เครื่องกล  ครูผู้สอน
นายชวัลณัฐ            แจ่มจำรัส

 ปริญญาตรี/ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาโท/ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า                     

 ครูผู้สอน

       ลูกจ้างชั่วคราว

 นางสาวจารุณี            มะขามป้อม  ปริญญาตรี / วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูผู้สอน
 นางสาวภาวิณี           จันทร์เอียด  ปริญญาตรี / บธ.บ การจัดการทั่วไป  ครูผู้สอน
 นายวิรัช                      จันทราช  ปริญญาตรี / วศ.บ.อุตสาหกรรม  ครูผู้สอน
นางสาวพิชญาภา       น้ำดอกไม้ ปริญญาตรี / ค.บ.วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน
นายธนพนธ์                 สวนดอกไม้ ปริญญาตรี / ทล.บ.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
ครูผู้สอน
นายจารุบุตร                ศรีสนิท ปริญญาตรี/คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 นางสาวจิตรา              แก้วอรุณ ปริญญาตรี / การตลาด  ครูผู้สอน
นายชวกร                     ศรีวิเชียร  ปริญญาตรี/ค.อ.บ.ครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ครูผู้สอน
นางสาวศรีรุ้ง              ปานแก้ว  ปริญญาตรี/ค.อ.บ.ครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ครูผู้สอน
นางสาวรัตน์ติการ์        ขุนล่ำ  ปริญญาตรี/ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ครูผู้สอน
 นางสาวศศิรดา            สัยนิยม  ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต  ครูผู้สอน
 นางสาววิพาวรรณ        สุขเกษม  ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต  ครูผู้สอน
 นางสาวปาริฉัตร             กนกศักดิ์  ปวส./การบัญชี  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวศิริมา                พุกผล ปริญญาตรี/นิเทศศาสตร์ สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวดลยา             โพธิ์จีน  ปริญญาตรี / การบัญชี  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาววาสนา            พรมมาศร  ปริญญาตรี / สาธารณสุขศาสตร์  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาววีระญา           ร้อยอำแพง  ปริญญาตรี / บริหารทรัพยากรมนุษย์  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวมาลี               ฝักกาล  ปวส. / การบัญชี  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
 นางสาวปภาภัทร        ไข่เอื่ยม  ปริญญาตรี / การจัดการทั่วไป  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวอารีญา           ภูงามตา ปวส. /การจัดการสำนักงาน  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวณัฐชานนท์      รุ่งโรจน์บุตรดี ม.6  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายพีรพล                     เทพเทียน  ปวส./เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
     สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายปราณี                 จีนสมุทร ม.6  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายชูชาติ                ดำรงค์กุล ม.6  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นายสุชาต                  โตกราน ม.6  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นางสาวสายใจ            บุญเรียง  ม.6  สนับสนุน/ธุรการทั่วไป