ข้อมูลอาคารและสถานที่

ชื่อสถานศึกษา  :  วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Banphaeo Industrial And Community Education College
ทีตั้งสถานศึกษา :  1/1 หมู่ 3 ต.เจ็ดริ้ว  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์  034-481817  โทรสาร  083-882347
อีเมล์  banphaeomail@gmail.com

 
เนื้อที่ของสถานศึกษา  มีเนื้อที่ 40 ไร่
มีอาคารรวมทั้งสิ้น 8 อาคาร  มีห้องทั้งสิ้น 60 ห้อง
    1.  พื้นที่ห้องผู้อำนวยการ,ห้องประชุมสาครกิจโกศล                                               จำนวน 1 หลัง  2 ห้อง
    2.  พื้นที่อาคารสำนักงาน                                                                                     จำนวน 1 หลัง
    3.  พื้นที่อาคารเอนกประสงค์,โรงอาหาร                                                                จำนวน 1 หลัง
    4.  พื้นที่อาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาช่างเชื่อม,สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                     จำนวน 1 หลัง
    5.  พื้นที่อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ       จำนวน 1 หลัง
             – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             – สาขาวิชาการบัญชี
             – สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
             – สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
    6.  พื้นที่อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                   จำนวน 1 หลัง
            – สาขาวิชาช่างยนต์
            – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
            – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     7.  พื้นที่สำหรับสร้างแฟลตบ้านพักครู เป็นอาคารชั้นเดียว(ตามโครงการที่ส่งคำขอจัดตั้งงบ)
           – โรงจอดรถชั่วคราว สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
           –  โรงจอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับนักเรียน นักศึกษา
           –  ห้องประชาสัมพันธ์
           –  ห้องปกครอง
           –  ห้องครูเวรประจำวัน
           –  ป้อมยาม
    8.  พื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการ  เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อสร้างปีงบประมาณ 2556
           –  ห้องสมุด
           –  ห้องอินเตอร์เน็ต
    9.  อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ เป็นอาคารชั้นเดียว ก่อสร้างปีงบประมาณ 2558