งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายอุเทน พร้อมมูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
นายกิตตินันท์ ศรีตะวัน
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาววาสนา ภัทรรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายรัชพล นวยนต์กิจเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวน้ำทิพย์ ทุมมี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางอรอุมา วิเศษศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายเด่นพงษ์ ศิริเมืองจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายกลั่นณรงค์ เอกนุ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวฐิติกาญจน์  ลีประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวภิราพร ศิริปรุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาววิพาวรรณ สุขเกษม
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวณัฐชานันท์ รุ่งโรจน์บุตรดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปะหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 5. ควบคุมดูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย