งานความร่วมมือ
นายอุเทน พร้อมมูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวจิตรา  แก้วอรุณ
หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสาวศรีรุ้ง  ปานแก้ว
 ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นายนิรินทร์ ลมูลศิลฟ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสาวมาลี  ฟักกาล
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการและรายงานปฎิบัติงานตามลำดับขั้น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย