งานปกครอง
นายสะอ้าน  หรั่งช้าง
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายอำนาจ  ร้อยอำแพง
หัวหน้างานปกครอง 
 นางสาววาสนา  คงพุกา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
นางสาวธฺดารัตน์  สุมโน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวภัสนัน  ยุบรัมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายกลั่นณรงค์  เอกนุ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายพงษ์เทพ  อินทรทวี
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 นายก่อพงศ์   ไวยานิกรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
นายอภิรักษ์   หงษ์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางอรอุมา  วิเศษศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายจารุบุตร  ศรีสนิท
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวอารีญา  ภูงามตา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย