งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายเชษฐ์นรินทร์  จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางอรอุมา  วิเศษศรี
หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
นายสะอ้าน  หรั่งช้าง
  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นายปราโมทย์   ขอเหล็ก
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นางสาววาสนา  ภัทรรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
 นางสาววาสนา  คงพุกา
 ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นายนเรน  รัตนพิทักษ์
 ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นายพงษ์เทพ   อินทรทวี
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นายปิยะพันธ์  เนารถเมธี
 ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา
นางสาวชญาภา  นวนคำ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย