งานพัสดุ

นายปราโมทย์  ขอเหล็ก
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอำนาจ ร้อยอำแพง
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาววาสนา  คงพุกา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวมธุกร  เตชะวัฒนาพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายนเรน  รัตนพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายบัญชา  สถาปิตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายปิยพันธ์  นารถเมธี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวภาวิณี  จันทร์เอียด
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวณัฐวดี  สืบเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวพิชญาภา  น้ำดอกไม้
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเสน่ห์  พึ่งบ้านเกาะ
พนักงานขับรถยนต์

นายปราณี  จีนสมุทร
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววีระญา  ร้อยอำแพง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปภาภัทร  ไข่เอี่ยม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่วยพัสดุตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ  ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย