งานพัสดุ

นายอภิชัย คล้ำปลอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอำนาจ ร้อยอำแพง
หัวหน้างานพัสดุ

นายนเรน  รัตนพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายณัฐพงษ์ ธนวรรณบริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายศักรินทร์ สุวรรณบริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายชวกร ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวฐิติกาญจน์  ลีประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายบัญชา สถาปิตานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวจารุณี มะขามป้อม
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวภาวิณี  จันทร์เอียด
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเสน่ห์ พึ่งบ้านเกาะ
พนักงานขับรถยนต์

นายปราณี  จีนสมุทร
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววีระญา  ร้อยอำแพง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปภาภัทร  ไข่เอี่ยม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่วยพัสดุตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ  ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย