งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายอุเทน พร้อมมูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายชวัลณัฐ  แจ่มจำรัส
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายศักรินทร์ สุวรรณบริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวภาวิณี  จันทร์เอียด
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นายบัญชา สถาปิตานนท์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวภิราพร ศิริปรุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาววิสาริณี กาญจนศรี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวอรอุมา ร้อยอำแพง
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
  1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย