งานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นายอภิชัย คล้ำปลอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณัฐพงษ์  ธนวรรณพงศ์
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวภัสนัน  ยุบรัมย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวปภาภัทร  ไข่เอี่ยม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย