งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายเชษฐ์นรินทร์  จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวจารุณี  มะขามป้อม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายปิยพันธ์  นารถเมธี
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจารุบุตร  ศรีสนิท
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายนรินทร์  ลมูลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวนวรัตน์  จันทร์พนอรักษ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย