งานอาคารสถานที่

นายอภิชัย คล้ำปลอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายกิตตินันท์  ศรีตะวัน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชวกร  ศริวิเชียร 
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธนพนธ์  สวนดอกไม้
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นายเสน่ห์  พึ่งบ้านเกาะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  
นายปราณี  จีนสมุทร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   
นางสาวสายใจ  บุญเรียง
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายสุชาติ  โตกราน
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายชูศักดิ์  ดำรงกุล
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางสาวอารีญา  ภูงามตา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอให้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย