งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายนเรน  รัตนพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเด่นพงษ์  ศิริเมืองจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายนิรินทร์  ลมูลศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายจารุบัตร  ศรีสนิท
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวปาริฉัตร์  กนกศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4.  ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย