งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอภิชัย คล้ำปลอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายนเรน รัตนพิทักษ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางอรอุมา วิเศษศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเด่นพงษ์ ศิริเมืองจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวิรัช จันทราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธนพนธ์ สวนดอกไม้
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวปาริฉัตร์ กนกศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4.  ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย