ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา
                     กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงแนวทางปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการการเงินให้ผู้กู้ยืมคณะกรรมการกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยิมเงินสำหรับปีการศึกษา 2563 
 
ภาคเรียน  ขั้นตอน  กำหนดเวลา


 ภาคเรียนที่ 1
 1.  ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า(Pre-register)โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา    1 มิย.- 31 สค.63
 2.  ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan  1 มิย.- 30 กย.63
 3.  สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน
      สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
 ไม่เกิน 31 ตค.63
 4.  สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม      ไม่เกิน 14 กย.63
     
  ภาคเรียนที่ 2
 1.  ผู้กู้ยืมเงินแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan      1 กย.- 30 พย.63
 2.  สถานศึกษาตรวจสอบการยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 31 มค.64
 3.  สถานศึกษาส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 กพ.64
     
  ภาคเรียนที่ 3
 1.  ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan  1 มค.-28 กพ.64
 2.  สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 31 มีค. 64
 3.  สถานศึกษาส่งเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 เมย. 64