สื่อการสอนสาขาวิชาช่างยนต์

ครูเด่นพงษ์  ศิริเมืองจันทร์

ครูกิตตินันท์  ศรีตะวัน

ครูบัญชา  สถาปิตานนท์

ครูอภิรักษ์  หงษ์ทอง