สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
นางอรอุมา  วิเศษศรี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
นางสาวภาวิณี  จันทร์เอียด
รองหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
นางสาวจิตรา  แก้วอรุณ
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด