สาขาวิชาการบัญชี
นางสาววิภาวดี ชัยเกษตรไพบูลย์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี    
นางสาวฐิติกาญจน์ ลีประเสริฐ
รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวสุภิตา  หมั่นการ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววิพาวรรณ สุขเกษม
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี