สาขาวิชาการบัญชี

นายเชษฐ์นรินทร์  จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววาสนา  คงพุกา
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี    
นางสาววิภาวดี  ชัยเกตรไพบูลย์
รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวฐิติกาญจน์  ลีประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด