สาขาวิชาการบัญชี
นางสาววิภาวดี ชัยเกษตรไพบูลย์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี    
นางสาวฐิติกาญจน์ ลีประเสริฐ
รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาววิพาวรรณ สุขเกษม
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด