สาขาวิชาการบัญชี


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี    
นางสาววิภาวดี  ชัยเกตรไพบูลย์
รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวฐิติกาญจน์  ลีประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด