สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพงษ์เทพ  อินทรทวี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวจารุณี  มะขามป้อม
รองหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายรัชพล นวยนต์กิจเจริญ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศศิรดา สัยนิยม 
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ