สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายพงษ์เทพ  อินทรทวี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวจารุณี  มะขามป้อม
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด