สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
นายนเรน  รัตนพิทักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นางสาวภัสนัน  ยุบรัมย์
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวิรัช  จันทราช
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายธนพนธ์  สวนดอกไม้
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด