สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
นายนเรน  รัตนพิทักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นางสาวภัสนัน  ยุบรัมย์
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวิรัช  จันทราช
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายธนพนธ์  สวนดอกไม้
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน