สาขาวิชาช่างยนต์
นายสะอ้าน  หรั่งช้าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
นายอำนาจ  ร้อยอำแพง
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายเด่นพงษ์   ศิริเมืองจันทร์
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายกิตตินันท์  ศรีตะวัน
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ 
นายบัญชา  สถาปิตานนท์
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายอภิรักษ์  หงษ์ทอง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์