สื่อการสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูชวัลณัฐ  แจ่มจำรัส

ครูจารุบุตร  ศรีสนิท

  • เครื่องส่งวิทยุ (classroom : tycw4am)
  • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (classroom : e36leqb)
  • วงจรไอซี และการประยุกต์ใช้งาน (classroom : pi44kki)
  • คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (classroom : 3cqfxgp)
  • เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (classroom : zbeioai)
  • การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง (classroom : uugss3d)
  • โครงการ (classroom : zkz2y5d)