สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูปราโมทย์  ขอเหล็ก

ครูก่อพงศ์  ไวยานิกรณ์