สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายปราโมทย์  ขอเหล็ก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
นายก่อพงศ์  ไวยานิกรณ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชวกร  ศรีวิเชียร
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวศรีรุ้ง ปานแก้ว
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวรัตน์ติการ์ ขุนล่ำ
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  >>ดาวน์โหลด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  >>ดาวน์โหลด