สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชวกร  ศรีวิเชียร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
นายปราโมทย์  ขอเหล็ก
รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายก่อพงศ์  ไวยานิกรณ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาววิสาริณี  กาญจนศรี
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาววิไลวรรณ คำสอน
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง