สื่อการสอนสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

ครูกลั่นณรงค์  เอกนุ่ม

ครูวาสนา  ภัทรรุ่งโรจน์

ครูนิรินทร์  ลมูลศิลป์

ครูพิชญาภา  น้ำดอกไม้