สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายกลั่นณรงค์  เอกนุ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาววาสนา  ภัทรรุ่งโรจน์
รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวธิดารัตน์  สุมโน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวบุปผา  โฉมศรี
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายณัฐพงษ์ ธนวรรณพงค์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์