สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกลั่นณรงค์  เอกนุ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาววาสนา  ภัทรรุ่งโรจน์
รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวธิดารัตน์  สุมโน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวบุปผา  โฉมศรี
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายนิรินทร์  ลมูลศิลป์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวพิชญาภา  น้ำดอกไม้
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์