004312
Views Today : 159
Views Yesterday : 103
Views Last 7 days : 1007
Views Last 30 days : 4814
Views This Month : 262
Views This Year : 27923
Total views : 27924
Who's Online : 0

วิทยาลัย การอาชีพบ้านแพ้ว
พฤษภาคม 3, 2018

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา

  • ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  • จดหมายข่าวและกิจกรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ดำเนินการฉีดวัคซีน “Pfizer”ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนจามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เนื่องด้วยได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มอบกังหันตีน้ำบำบัดน้ำเสีย ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 70,000,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับเงินจัดสรร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นจำนวน 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นตัวแทนรับมอบเงิน พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 7-8,14-15,21-22 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX it จิตอาสา ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

อ่านเพิ่มเติม

นายจรูญ อินไข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว