001441
Views Today : 91
Views Yesterday : 269
Views Last 7 days : 1451
Views Last 30 days : 4823
Views This Month : 4266
Views This Year : 10892
Total views : 10893
Who's Online : 1

วิทยาลัย การอาชีพบ้านแพ้ว
พฤษภาคม 3, 2018

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ

นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา

  • ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  • จดหมายข่าวและกิจกรรม

ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และครูที่ปรึกษา
ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อดูแลนักเรียนที่กลับมากักตัวต่อที่บ้าน ในกิจกรรม “BVC7 ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด” โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

26 สิงหาคม 2564 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกิจกรรมหลักสูตร ผ่านทางระบบ Google Meeting โดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกาาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามนโยบายรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จะมอบเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้ง ปวช.และปวส.

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายจรูย อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นตัวแทนเครือข่ายอาชีวะและศูนย์น้ำใจสู้ภัยโควิด -19 มอบอุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบปืน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ศูนย์พักคอยคนสาคร (บ้านแพ้ว ศูนย์ ๗ ) โรงพยาบาลสนามในชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว (อาคารอเนกประสงค์)

อ่านเพิ่มเติม

นายจรูญ อินไข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว