หลักสูตรที่เปิดสอน

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการใน 2 ประเภทวิชา ดังนี้

            1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(Industrial Trades)
            2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม(Commerce)
 

 
หลักสูตรในระบบปกติ/ต่อเนื่อง
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
(2019 Curriculum for the Certificate of Vocational Education)
        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(Industrial Trades)
            1.  สาขาวิชาช่างยนต์     ,สาขางานยานยนต์
            2.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง
            3.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน , สาขางานเครื่องมือกล
            4.  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   ,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 
        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม(Commerce)
            1.  สาขาวิชาการบัญชี  ,สาขางานการบัญชี
            2.  สาขาวิชาการตลาด  ,สาขางานการตลาด   
            3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
(2014 Curriculum for the Diploma of Vocational Education)
        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(Industrial Trades)
            1.  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ,สาขางานเทคนิคยานยนต์
            2.  สาขาวิชาไฟฟ้า ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง
            3.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ,สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 
            4.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(Commerce)
            1. สาขาวิชาการบัญชี , สาขางานการบัญชี
            2. สาขาวิชาการตลาด, สาขางานการตลาด
            3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ,สาขางานธุรกิจดิจิทัล
 

 
หลักสูตรระบบทวิภาคี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
(2019 Curriculum for the Certificate of Vocational Education)
        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(Industrial Trades)
            1.  สาขาวิชาช่างยนต์(Automotive) ,สาขางานยานยนต์(Automotive)
            2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน(Machine Shop) ,สาขางานเครื่องมือกล(Machine Tools)  
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
(2014 Curriculum for the Diploma of Vocational Education)
        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(Industrial Trades)
            1.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(Industrial Technology) ,สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต(Production Industry)  
 

 
กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
(2014 Curriculum for the Diploma of Vocational Education)
        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(Industrial Trades)
       1.  สาขาวิชาไฟฟ้า ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง
       2.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ,สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(Commerce)
            1.  สาขาวิชาการบัญชี ,สาขางานการบัญชี
            2.  สาขาวิชาการตลาด ,สาขางานการตลาด