26 สิงหาคม 2564 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกิจกรรมหลักสูตร ผ่านทางระบบ Google Meeting โดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม

0 Comments

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกาาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เข้าร่วมประชุม

0 Comments

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามนโยบายรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จะมอบเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้ง ปวช.และปวส.

0 Comments