วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วและ นายกษิดิ์เดช พรมทองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯได้เข้าประชุมทำความร่วมมือจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาส หลักสูตรระยะสั้นและร้อยแปดอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้เยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว