วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอยคนสาคร ของอำเภอบ้านแพ้ว