26 สิงหาคม 2564 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกิจกรรมหลักสูตร ผ่านทางระบบ Google Meeting โดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รองผู้อำนวยการ และงานกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม