ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และครูที่ปรึกษา
ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบปัญหาการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อดูแลนักเรียนที่กลับมากักตัวต่อที่บ้าน ในกิจกรรม “BVC7 ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด” โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔