ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564