เรื่อง การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ของนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔