เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา