เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565