เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการงานวัดผลและประเมินผลกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔