เรื่อง ขอเชิญชวนส่งรายละเอียดการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม