พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 70,000,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับเงินจัดสรร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นจำนวน 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นตัวแทนรับมอบเงิน พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0 Comments

ระหว่างวันที่ 7-8,14-15,21-22 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX it จิตอาสา ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

0 Comments