พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 70,000,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับเงินจัดสรร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นจำนวน 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นตัวแทนรับมอบเงิน พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว