ระหว่างวันที่ 7-8,14-15,21-22 สิงหาคม 2564 นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX it จิตอาสา ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว