วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564