เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

0 Comments

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

0 Comments

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

0 Comments