นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โดยมีคณะครูเจ้าหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติตนและจัดระเบียบให้เปนไปตามขั้นตอน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การฉีดวัคซีน วัดเจ็ดริ้ว วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564