วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วร่วมกับสาธารณสุขอ-เภอบ้านแพ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้ว นำโดย นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (มาเรียนที่โรงเรียน) ของนักเรียนกลุ่ม A พร้อมทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ATK ให้กับบุคลากร และนักเรียน กลุ่ม A เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน