วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดริ้ว นำโดยนายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (มาเรียนที่โรงเรียน) ของนักเรียนกลุ่ม B พร้อมทำการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แบบ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่ม B เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน