เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)